Vyhlásenie o ochrane údajov

Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovedná osoba v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

Ing. Marek Cimbák - iStudio, Keblianska 380/42, 02001 Púchov-Streženice, IČO: 43681158
Telefón: 0908 211 766
E-mail: istudio@istudio.skVšeobecne k spracovaniu údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Spracujeme osobné údaje našich užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné pre funkčnosť webovej stránky. Spracovanie osobných údajov našich užívateľov sa uskutočňuje iba so súhlasom užívateľa. Výnimka platí v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pre procesy spracovania osobných údajov vyžadujeme súhlas dotknutej osoby, čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.
Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.
Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžaduje spracovanie osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ.
Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevažujú nad vyššie uvedeným záujmom, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a doba uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako odpadne účel uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo plánované prostredníctvom európskeho alebo národného zákonodarstva v právnych nariadeniach Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď uplynie lehota uloženia, predpísaná uvedenými normami, iba vtedy nie, ak existuje potrebnosť ďalšieho uloženia údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.Príprava webovej stránky a vytvorenie logfiles

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača. Pritom sa zvýraznia nasledovné údaje:

Údaje sa taktiež ukladajú do Logfiles nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi užívateľa sa neuskutoční.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Ukladanie IP-adresy je potrebné na umožnenie správneho fungovania webovej stránky. IP-adresa užívateľa sa ukladá počas jeho relácie s webovou stránkou a vymaže sa po ukončení relácie.
Logfiles slúžia na optimalizáciu a bezpečnosť našich informačno-technických systémov a nie na vyhodnocovanie údajov pre marketingové účely. Tento proces je založený na oprávnenom záujme podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uchovávania
Údaje sa vymažú, keď nie sú viac potrebné na dosiahnutie ich účelu. V prípade ukladania údajov do Logfiles sa zachovávajú najviac 180 dní od ich záznamu.

5. Možnosť námietky a odstránenia
Ukladanie údajov do Logfiles je nevyhnutné na prevádzku stránky a neposkytuje sa možnosť námietky zo strany užívateľa.Používanie cookies

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Naša webová stránka používa súbory cookie. Súbory cookie sú textové súbory, ktoré sa ukladajú do internetového prehliadača alebo na počítačový systém užívateľa. Keď užívateľ navštívi našu webovú stránku, sú v jeho operačnom systéme uložené súbory cookie. Tieto súbory cookie obsahujú unikátny identifikátor, ktorý umožňuje prehliadaču jednoznačne identifikovať sa pri ďalšej návšteve webovej stránky.
Používame súbory cookie na zlepšenie použiteľnosti našej webovej stránky. Niektoré prvky našej stránky vyžadujú uchovanie informácií aj po zmene stránky, a súbory cookie nám to umožňujú.
Na našej webovej stránke okrem toho používame súbory cookie na analýzu správania užívateľa počas surfovania. Týmto spôsobom môžu byť získané nasledujúce údaje:

Údaje získané týmto spôsobom sú pseudonymizované prostredníctvom technických opatrení, čo znamená, že nie je možné ich viac priradiť k individuálnemu užívateľovi. Tieto údaje nie sú ukladané spoločne s inými osobnými údajmi užívateľa.
Pri návšteve našej webovej stránky bude užívateľ informovaný prostredníctvom informačného banneru o používaní súborov cookie na analytické účely a bude mu poskytnutý odkaz na toto vyhlásenie o ochrane údajov. Zároveň bude upozornený na to, ako môže prostredníctvom nastavení prehliadača zabrániť ukladaniu súborov cookie.
Pri návšteve našej webovej stránky bude užívateľ informovaný o používaní súborov cookie na analytické účely a vyžiadaný bude súhlas so spracovaním osobných údajov v tejto súvislosti. Zároveň bude upozornený na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia technicky nevyhnutných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia súborov cookie na analytické účely je príslušný súhlas užívateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. a GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Účelom spracovania technicky nevyhnutných súborov cookie je zjednodušenie používania webovej stránky pre užívateľa. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nie sú možné bez použitia súborov cookie, pretože vyžadujú, aby sa prehliadač rozpoznal aj po zmene stránky. Súbory cookie používame na tieto účely:

Údaje užívateľa získané prostredníctvom technicky nevyhnutných súborov cookie sa nepoužívajú na tvorbu užívateľských profilov.
Analýza správania užívateľa prostredníctvom analytických súborov cookie slúži na zlepšovanie kvality našej webovej stránky a obsahu. Pomocou analytických súborov cookie získavame informácie o tom, ako sa webová stránka využíva, a môžeme tak neustále optimalizovať našu ponuku.
V týchto účeloch máme tiež oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uchovávania, možnosť námietky a odstránenia
Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a sprostredkovávajú sa na našu stránku. Preto máte ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete obmedziť alebo zakázať prenos cookies. Už uložené cookies je možné kedykoľvek vymazať, prípadne môže byť tento proces automatizovaný.
Ak zakážete cookies pre našu webovú stránku, môže to mať za následok obmedzený prístup k niektorým funkciám webovej stránky.Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak užívateľ využije túto možnosť, tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú na nás a uložia sa. Tieto údaje sú:

V časovom okamihu odoslania správy sa navyše uložia nasledovné údaje:

Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez uvedenú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, sprostredkované e-mailom.
V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu užívateľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri odosielaní e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy, tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Spracovanie osobných údajov zadaných do formulára slúži na nadviazanie kontaktu. Ak sa kontaktuje cez e-mail, máme oprávnený záujem na spracovaní údajov.
Ďalšie osobné údaje získané počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitia kontaktného formulára a na zabezpečenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

4.Doba uchovávania
Údaje sa vymažú, keď nie sú viac potrebné na dosiahnutie svojho účelu. Pre osobné údaje zadané do kontaktného formulára a zaslané cez e-mail, sa to stane po ukončení príslušnej konverzácie. Konverzácia je ukončená, keď je vec definitívne vyriešená.
Údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr do siedmich dní.

Možnosť námietky a odstránenia
Užívateľ môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak nadviaže kontakt cez e-mail, môže odmietnuť ukladanie osobných údajov a konverzácia sa ukončí.
Ak chcete uplatniť svoje právo na námietku, kontaktujte nás cez e-mail na istudio@istudio.sk.
Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade vymažú.Webová analýza Google Analytics

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené cez cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke Google však Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a poskytla ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete eventuálne vedieť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača. Odkaz na Google Optout.
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Ďalej upozorňujeme na to, že na tejto stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. IP masking).Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva: